Historia

image002Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegu Dolnym
W roku 1950 – druh Mieczysław Drabik, radny Miasta Brzeg Dolny i jednocześnie podoficerem w Zakładowej Straży Pożarnej w NZPO „Organika – Rokita” organizuje i zakłada Ochotniczą Straż Pożarną w Brzegu Dolnym, która znalazła się zgodnie z siecią rozmieszczenia jednostek pożarniczych ustaloną przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Wołowie Wówczas komendantem był nieżyjący już kapitan Teofil Gomułka. W tym czasie jednostka liczyła 16 członków. Współzałożycielami byli druhowie: Stanisław Jarosz, Zygmunt Madej, Piotr Słodowy, Bronisław Słodowy, Henryka Zaganiacz, Józef Zdych, Józef Kuźmiński, Alojzy Białkowski, Mieczysław Pszeniczny, Stanisław Pietrzyk, Bolesław Puchała, Władysław Korczak, Bolesław Makieła, Andrzej Lech, Roman Kosiński.
W późniejszym okresie strażackie szeregi powiększyli druhowie: Józef Kaczor, Jan Strzałkowski, Roman Giezek, Stanisław Kwaśniak, Jan Wroński, Zbigniew Woźniak, Tadeusz Więcław, Czesław Pawelec, Stanisław Jakubowski, Zdzisław Kawałek, Janina Oberc, Stefan Odrzywolski i inni.
Pierwszy Zarząd OSP wybrano w 1961 r. W skład weszli:
Prezes – Stanisław Jarosz, wiceprezes – Stanisław Pietrzyk, naczelnik – Mieczysław Drabik, sekretarz – Józef Kuźmiński, skarbnik – Zygmunt Madej, gospodarz – Piotr Słodowy, członek ds. młodzieży – Andrzej Lech.
W skład komisji rewizyjnej weszli druhowie: Józef Kaczor, Alojzy Białkowski, Bolesław Makieła.
Na przełomie tych lat kierowcami, którzy społecznie, bez żadnej rekompensaty pracowali, byli: Bolesław Makieła, Roman Kosiński, Marian Lech, Stanisław Jakubowski, Mieczysław Pszeniczny, Zdzisław Woźniak.
 
Ochotnicza Straż Pożarna w początkowym okresie swojej działalności nie miała remizy. Sprzęt przeciwpożarowy przechowywano w jednym z garaży MPGK przy ul. Urazkiej. Był to wózek na dwóch kółkach gumowych, wyposażony w podstawowy sprzęt – motopompę, węże, sprzęt burzący i tłumiący, prądownice i inny. Do alarmu używano syreny ręcznej,
a wózek był ciągniony do pożaru lub na ćwiczenia przez strażaków. Jednocześnie czyniono starania o przyznanie jednostce żydowskiej synagogi przy ul. Kolejowej, obecnie ul. Odrodzenia. Ochotnicy w czynie społecznym przebudowali w latach 1961-1963 bóżnicę na remizę strażacką. Od tego momentu całe życie strażackie skupiło się w tym budynku. W 1963 r. Dyrekcja NZPO „Organika – Rokita" zafundowała dla OSP używany, ale jeszcze sprawny pierwszy samochód pożarniczy, a w potrzebny sprzęt w komplecie na tym samochodzie doposażyła Powiatowa Komenda Zawodowa Straży Pożarnej w Wołowie. Niewątpliwe zasługi w tym momencie należy oddać ówczesnemu dyrektorowi ,Rokity" Jerzemu Józoniowi. OSP w Brzegu Dolnym została zatwierdzona przez Zarząd Wojewódzki Związku OSP we Wrocławiu 15 marca 1964 r. Nieustannie prowadzono statutową działalność, do której należy zaliczyć: profilaktykę – ciągłe kontrole posesji wiejskich, miejskich placówek handlowych i małych zakładów pracy, jak również:
-          ćwiczenia członków OSP, szkolenie teoretyczne i praktyczne;
-          pogadanki – krótkie wykłady we wszystkich szkołach podstawowych;
-          organizowano corocznie turnieje wiedzy pożarniczej wśród młodzieży szkolnej;
-          organizowano zabawy dochodowe i inne imprezy, z których dochód przeznaczany był na zakup mundurów dla strażaków;
-          ze zbiórek ulicznych i imprez dochodowych wykonano we własnym zakresie
w remizie centralne ogrzewanie na węgiel i koks.
Bardzo popularne były drużyny żeńskie – kobiece i młodzieżowe, w których działały druhny: Idczak Karolina, Kozioł Regina, Zielińska Lidia, Zadworna Kazimiera, Olszewska Bożena, Łagosz Genowefa, Buśko Bożena, Adamiak Janina, Fura Regina, Małyszek Krystyna, Kmita Elżbieta, Gołda Maria, siostry: Janina i Genowefa Persing, Ziemczak Małgorzata, Słodowa Jolanta.
 
Wszystkie drużyny żeńskie i męskie brały udział co roku w zawodach rejonowych, powiatowych, a nawet w wojewódzkich. Ogólnie, za ich wysoką sprawność otrzymały 37 dyplomów za czołowe miejsca i wiele różnego rodzaju nagród.
Najlepszą drużynę męską stanowili druhowie: Janus Marek, Adwdziewicz Józef, Wąs Józef, Drabik Bogdan, Smolarski Józef, Kolędowicz Edward, Jastrzębski Stanisław, Krawczuk Zdzisław, Sterchaluk Adam, Siwek Andrzej - przysporzyli oni jednostce najwięcej trofeów.
 
W okresie od 1951 do 1960 roku powstały, dzięki aktywnej działalności strażaków z OSP
w Brzegu Dolnym (szczególnie druhów: Jarosza, Drabika i Madeja) - OSP w Urazie - 1951 r. w Pęgowie, Godzięcinie i w Grodzanowie w 1952 r., w Cegielni w Pogalewie Wielkim
i w Rościsławicach w 1955 r. oraz w PGR Naborów w 1956 r. Do bohaterskich akcji oprócz gaszenia pożarów, które w tym czasie dość często występowały i innych ratowniczych należy zaliczyć udział strażaków z OSP w Brzegu Dolnym we wrześniu 1972 r. w pogrzebie proboszcza parafii w Rynku śp. księdza kanonika Jana Puka, którego ostatnim życzeniem było, żeby trumnę z jego ciałem nieśli strażacy w mundurach. Zostało to podkreślone przez jednego z biskupów uczestniczących w pogrzebie słowami: „Za waszą przysługę i odwagę serdeczne Bóg zapłać. Niech te słowa słyszą wszyscy katolicy nie tylko u nas, ale na całym świecie." Stan ilościowy członków OSP na przełomie tych lat był zmienny - np. w 1980 r. wyniósł ogółem 109, w tym: mężczyzn - 58, męskich młodzieżowych - 29, żeńskich dorosłych - 11, żeńskich młodzieżowych - 12.
Za dużą pomoc i współpracę z OSP słowa uznania, szacunku i podziękowania należą się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 Panu Emerykowi Drozdowskiemu i Pani Janinie Oberc za rzetelną pracę w szeregach OSP w latach 1975 — 1982.
 
Najbliższej historii - przekroju działalności w ciągu ostatnich kilku lat
            Obecnie - OSP Brzeg Dolny zrzesza 52 członków OSP, w tym 3 funkcjonarjuszy Panstwowej Strazy Pozarnej w Wołowie oraz 3 ratowników Zakładowej Służby Ratowniczej PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym , Jako jednostka typu S-3 wyposażona jest w następujące pojazdy: 1 specjalny – pożarniczy IVECO DAILY; 1 średni ratowniczo – gaśniczy MERCEDES – BENZ ATEGO, 1 specjalny ciężarowo – terenowy ISUZU D – MAX. Jednostka Operacyjno - Techniczna (3 zastępy) zrzesza 19 osób ubezpieczonych NWW, w tym 6-ciu kierowców z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz posiadających ponadstandardowe szkolenia specjalistyczne w zakresie szeroko pojętego ratownictwa (medyczne, techniczne, w tym drogowe, nawodne i podwodne). Nieustannie jednostka jest doposażona w sprzęt, umundurowanie i urządzenia alarmowania i łączności. Posiada: piły do drewna STIHL, piły do stali i betony STIHL, piły łańcuchowe STIHL, łódź pontonową z silnikiem śrubowym XPRO 470, łódź pontonową z silnikiem śrubowym RIB, agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe, motopompy  pływające, motopompę TOHATSU, wentylator oddymiający SKORPION, zestaw poduszek pneumatycznych.
 
Do największych, najgroźniejszych i najważniejszych akcji ratowniczych, w których brali udział nasi strażacy było gaszenie pożaru lasu w Godzięcinie i w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. zabezpieczanie wałów przeciwpowodziowych i obiektów przed powodzią w lipcu 1997 r., pompowanie wody i usuwanie jej skutków. Podczas powodzi ucierpiał również budynek remizy strażackiej. Bardzo wysoko oceniono trud strażaków, czego dowodem jest list Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka.
Po lipcowej powodzi w listopadzie 1998 roku rozpoczęto remont remizy strażackiej, wyposażono świetlicę w nowe stoły i krzesła, a także w sprzęt audiowizualny, remont zakończono w czerwcu 1999 r. W 2012 r. wykonano remont remizy OSP. W 2014 r. przeprowadzono remont budynku gospodarczego i biurowego OSP. W 2016 r. przeprowadzono prace związane z wykonaniem posadzek betonowych w 2 garażach OSP oraz w warsztacie.
Ważniejsze akcje , w których brali udział strażacy OSP Brzeg Dolny zaliczyć należy:
  • 07.2001r. -  pożar fabryki pianki w Pogalewie Wielkim - 6 strażaków;
  • 07.2009r. – wichura, usuwanie skutków nawałnicy, połamane drzewa, zerwane dachy - 10 strażaków;
  • 05.2010r. - obrona miasta przed powodzią -  18 strażaków;
  • 2013r.  - pożar zbiornika w PCC Rokita  - 4 strażaków;
  • 06.2016r. - pożar na terenie PCC Rokita - 5 strażaków;
W latach 2006 -2016 dodatkowo 10 razy zostało zabezpieczone miasto podczas awarii chemicznych na terenie PCC Rokita.
 
OSP Brzeg Dolny bierze udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w zakresie ratownictwa: pożarniczego, technicznego, ekologicznego, wodnego, powodziowego, medycznego, co związane jest z ratowaniem życia ludzi, zwierząt i mienia, niesienia pomocy w sytuacjach klęski żywiołowych, zagrożeń ekologicznych.
Zestawienie udziału w akcjach w latach 2012-2016 przedstawia poniższa tabela:
 
Lp. Rok Pożary Miejscowe
zagrożenia
Fałszywe
alarmy
suma
1 2012 67 71 2 140
2 2013 60 72 5 137
3 2014 76 73 9 158
4 2015 105 77 3 185
5 2016 57 82 1 140
 
OSP Brzeg Dolny prowadzi również działalność kulturalną, oświatową i sportową. Są to : 
pokazy umiejętności strażackich dla mieszkańców miasta i gminy; pogadanki dla dzieci i młodzieży, prezentacja sprzętu na terenie OSP; rozgrywki meczy piłki siatkowej – w Sali Kompleksu Hotelowo – Sportowego w Brzegu Dolnym, rozgrywki piłki nożnej na Orliku przy ZSZ, regularny udział w zajęciach sportowo – pływackich w KHS.
 
Inne działania OSP Brzeg Dolny to współpraca z innymi organizacjami m.in. poprzez: zabezpieczenia przeciwpożarowe masowych imprez samorządowych na terenie miasta i
gminy; zabezpieczenie meczy piłki nożnej na Stadionie Miejskim; organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 

Kategorie

Telefony Alarmowe

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - Numer Alarmowy

 

Przekaż 1% podatku

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegu Dolnym
jest organizacją pożytku publicznego.

Pozwala to nam na korzystanie z odliczeń podatkowych (podatek PIT).

Wystarczy tylko w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać nr KRS
0000127637
oraz wskazać naszą jednostkę
OSP Brzeg Dolny woj. dolnośląskie.